VABILO ZA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2017

       DNEVNI RED

  1.   Otvoritev in pozdravni govor

 2.   Izvolitev organov  zbora članov AMD Brežice

 3.   Izvolitev verifikacijske komisije

 4.   Poročila  AMD Brežice  za 2017

   -   poročilo o delu 

   -   finančno poročilo 

   -   poročilo nadzorne komisije 

 5.   Poročilo verifikacijske komisije

 6.   Razprava po poročilih za leto 2017

 7.   Sprejem poročila o delu in zaključnega računa za 2017

 8.   Program dela za leto 2018

 9.   Finančni načrt za 2018

10.  Podelitev posebnih priznanj

11.  Beseda gostom

12. Razno

Po končanem uradnem delu, bo veselo druženje vseh prisotnih.

Vse člane in članice naprošam, da se Zbora zanesljivo udeležite, kjer boste med ostalim tudi prejeli nove posebne pravilnike za amatersko, pokalno in državno prvenstvo.

Predsednik AMD Brežice                                              Brežice, dne 08. 02. 2018

Ivan Slopšek

V skladu s 23. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.