Zbor članov AMD Brežice 2015

VABILO

ZA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2015

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 22. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni Zbor članov društva, ki bo v četrtek 3. 3. 2016, z pričetkom ob 18,00 uri v Gasilskem domu v Šentlenartu, PGD Brežice- Okolica.
___________________________________________________________________________

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2015

1. Otvoritev in pozdravni govor
2. Izvolitev organov zbora članov AMD Brežice
3. Izvolitev verifikacijske komisije
4. Poročila AMD Brežice za 2015
- poročilo o delu
- finančno poročilo
- poročilo nadzorne komisije
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava po poročilih za leto 2015
7. Sprejem poročila o delu in zaključnega računa za 2015
8. Program dela za leto 2016
9. Finančni načrt za 2016
10. Beseda gostom
11. Razno

V skladu s 23. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

Predsednik UO AMD BREŽICE Datum: 17.2.2016
Ivan Slopšek