Vabilo za ZČ AMD Brežice 2023

VABILO - ZA REDNI ZBOR ČLANOV – AMD BREŽICE 2023

Na podlagi sklepa UO,1/2024, z dne 29. 1. 2024, v skladu s 17. členom statuta AMD Brežice,
sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v četrtek, 22. 02. 2024, s pričetkom ob
17.30 uri, v prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice, v prostoru nad tehničnimi
pregledi.

Predvideni dnevni red zbora članov AMD Brežice 2023


1. Otvoritev in pozdravni govor
2. Izvolitev organov zbora: delovnega predsednika in dveh članov, zapisnikarja, dveh overiteljev
zapisnika, verifikacijske komisije.
3. Sprejetje sklepa dnevnega reda
4. Poročila AMD Brežice:
- poročilo o delu
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava po poročilih za leto 2023
7. Sprejem poročila o delu in zaključnega računa 2023
8. Program dela za leto 2024
9. Finančni načrt za leto 2024
10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2024
11. Podelitev posebnih priznanj – zahval
12. Imenovanje predstavnika AMD Brežice
- za skupščine AMZS 2024
- za konferenco AMZS SPORT 2024
13. Beseda gostom
14. Razno


V skladu s 18.členom statuta AMD Brežice, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih
več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih
najmanj 10 članov društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.


Isti dan, v istem prostoru, bo od 17.30, do 18,00, potekal OBVEZNI obnovitveni seminar za športne funkcionarje in pripravnike AMD Brežice.
Lepo prosim, bodite točni, da ne zamujamo z pričetkom ZČ AMD Brežice.

Lepo vabljeni.

Predsednik UO AMD Brežice
Ivan Slopšek