Redni letni ZČ AMD Brežice 2023

VABILO - ZA REDNI ZBOR ČLANOV – AMD BREŽICE 2023

Na podlagi sklepa UO,1/2024, z dne 29. 1. 2024, v skladu s 17. členom statuta AMD Brežice, sklicujem redni letni zbor članov društva , ki bo v četrtek, 22. 02. 2024, s pričetkom ob 17.30 uri, v prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice, v prostoru nad tehničnimi pregledi.

 

Predvideni dnevni red zbora članov AMD Brežice 2023

$11.   Otvoritev in pozdravni govor

$12.   Izvolitev organov zbora: delovnega predsednika, dveh članov, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije

$1-  sklep o sprejetju dnevnega reda:

$13.   Poročila AMD Brežice za 2023

$1-  poročilo o delu

$1-  finančno poročilo

$1-  poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

$14.   Poročilo verifikacijske komisije

$15.   Razprava po poročilih za leto 2023

$16.   Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2023

$17.   Program dela za leto 2024

$18.   Finančni načrt za 2024

$19.   Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2024

$110.                   Podelitev posebnih priznanj - zahval

$111.                   Imenovanje predstavnika AMD Brežice

$1-  za skupščine AMZS 2024

$1-  za konferenco AMZS SPORT 2024

$112.                   Beseda gostom

$113.                   Razno

__________________________________________________________________

V skladu s 18.členom statuta AMD Brežice, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.

Isti dan, v istem prostoru, bo od 17.30, do 18,00, potekal OBVEZNI obnovitveni seminar za športne funkcionarje in pripravnike AMD Brežice.

Lepo prosim, bodite točni, da ne zamujamo z pričetkom ZČ AMD Brežice.

Lepo vabljeni.

Predsednik UO AMD Brežice

Ivan Slopšek