0123

Vabilo za volilni ZČ AMD Brežice

VABILO ZA REDNI - VOLILNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2022
Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem
redni letni - volilni zbor članov društva, ki bo v sredo, 15. 03. 2023, s pričetkom ob 18. uri v
prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, prostor nad tehničnimi pregledi.
Predvideni dnevni red:
1. Otvoritev in pozdravni govor
2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisnikarja, dva
overitelja zapisnika in volilno komisijo
 sklep o sprejetju dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije
4. Poročila AMD Brežice za 2022
 poročilo o delu
 finančno poročilo
 poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava po poročilih za leto 2022
7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2022
8. Program dela za leto 2023
9. Finančni načrt za 2023
10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2023
11. Razrešitev organov društva v mandatnem obdobju od 2019 do 2023
12. Volitve organov AMD Brežice za mandat štirih let od 2023 do 2027
13. Podelitev posebnih priznanj - zahval
14. Beseda gostom
15. Razno
Imenovanje predstavnika v:
 za skupščine AMZS 2023
 za konferenco AMZS SPORT 2023
 
Sledi kratki obvezen obnovitveni seminar za ŠF.
Prosim, da si pogledate športni pravilnik, pravilnik Pokalnega in Državnega prvenstva.
To najdete na spletni strani https://www.amzs.si/sport, pod pravilniki
 
V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih
več kot polovica članov društva. Izjemoma je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov
društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.
AMD BREŽICE Brežice, dne, 1. 3. 2023
Predsednik UO: Ivan Slopšek