Zbor članov 2019

VABILO ZA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2019

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ČETRTEK 20. 2. 2020, s pričetkom ob 18.00 uri v gasilskem domu PGD Brežice - Okolica, v Šentlenartu na Milavčevi 105.

___________________________________________________________________________

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2019

1. Otvoritev in pozdravni govor

2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisničarka in dva

       overitelja zapisnika

   -   sklep o sprejetju dnevnega reda

3. Izvolitev verifikacijske komisije

4. Poročila AMD Brežice za 2019

   -   poročilo o delu

   -   finančno poročilo

   -   poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih za leto 2019

7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2019

8. Program dela za leto 2020

9. Finančni načrt za 2020

10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2020

11. Podelitev posebnih priznanj – zahval

12. Imenovanje predstavnika AMD Brežice za:

     - za skupščine AMZS 2020

       - za konferenco AMZS   SPORT 2020

14. Beseda gostom

15. Razno

V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

AMD BREŽICE                                                                         Brežice, dne 04. 02. 2020

Predsednik UO: Ivan Slopšek